W niedzielę weź udział w Biegu Mikołajkowym


Zdjęcie do artykułu: W niedzielę weź udział w Biegu Mikołajkowym

Ostatnia te­go­roczna im­preza bie­gowa za­po­wiada się nie­zwykle atrak­cyjnie. Widzimy się w niedzielę, 8 grudnia w Ośrodku MOSiR Borki!

 

Szcze­gólnie za­do­wo­leni po­winni być naj­młodsi uczest­nicy Mi­ko­łaj­ko­wych Biegów. - Mamy bo­wiem dla nich piękne oko­licz­no­ściowe ko­szulki i me­dale. Mamy rów­nież in­for­mację, że na mecie z worem pełnym pre­zentów bę­dzie ocze­kiwał na dzieci — Święty Mi­kołaj. Ro­ze­gramy osiem biegów dla dzieci i mło­dzieży (4 biegi dziew­cząt i 4 biegi chłopców). Zdo­bywcy pierw­szych trzech miejsc w każdym z biegów otrzy­mają pu­chary i na­grody rze­czowe. Dla do­ro­słych mamy do po­ko­nania dy­stans 5 ki­lo­me­trów – od­po­wiedni na za­koń­czenie se­zonu. Krótki dy­stans po­zwoli na dłuższe po­se­zo­nowe po­ga­duchy, pod­su­mo­wania, plany, po­na­rze­kanie — na kon­tuzje, na or­ga­ni­za­torów. Pod­su­mu­jemy i na­gro­dzimy naj­lep­szych skla­sy­fi­ko­wa­nych w Tryptyku - wylicza Tadeusz Kraska, organizator zmagań.

 

Nie­mniej ważnym od spor­towej części na­szego wy­da­rzenia, bę­dzie tra­dy­cyjnie już akcja cha­ry­ta­tywna — Bie­gacze i Bie­gaczki dla Szla­chetnej Paczki. W tym roku po­sta­ramy się pomóc Pani Marii – sa­motnej, scho­ro­wanej, znaj­du­jącej się w trudnej sy­tu­acji ży­ciowej i ma­te­rialnej star­szej Pani.

 

Dzieci roz­po­czną swoje biegi o godz. 11.00, na­to­miast bieg główny – 5km – wy­star­tuje o godz.12.00.

 

Za­pisy do biegów dzieci w biurze za­wodów
Re­gu­lamin biegu: https://bit.ly/2qHegVP

 

Or­ga­ni­za­to­rami im­prezy są: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” i MOSiR Radom. Pa­tronat ho­no­rowy spra­wuje — Pre­zy­dent Miasta Ra­domia – Ra­do­sław Wit­kowski.
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email